Se användarens presentation och ord.
Datum Ord Lyssna Röster
10/10/2017 une douche écossaise [fr] une douche écossaise uttal 0 röster
10/10/2017 semaille [fr] semaille uttal 0 röster
10/10/2017 prendre des gants [fr] prendre des gants uttal 0 röster
10/10/2017 parler à cœur ouvert [fr] parler à cœur ouvert uttal 0 röster
10/10/2017 nager dans le bonheur [fr] nager dans le bonheur uttal 0 röster
10/10/2017 inégale [fr] inégale uttal 0 röster
10/10/2017 se lever du pied gauche [fr] se lever du pied gauche uttal 0 röster
10/10/2017 impaire [fr] impaire uttal 0 röster
10/10/2017 mouillé jusqu'aux os [fr] mouillé jusqu'aux os uttal 0 röster
09/08/2017 gallo-romaine [fr] gallo-romaine uttal 0 röster
28/06/2017 faire griller [fr] faire griller uttal 0 röster
28/06/2017 la nouille [fr] la nouille uttal 0 röster
28/06/2017 le clou de girofle [fr] le clou de girofle uttal 0 röster
28/06/2017 la barre chocolatée [fr] la barre chocolatée uttal 0 röster
28/06/2017 la coriandre [fr] la coriandre uttal 0 röster
28/06/2017 la noix de muscade [fr] la noix de muscade uttal 0 röster
11/05/2016 elle écrit [fr] elle écrit uttal 0 röster
11/05/2016 le métro [fr] le métro uttal 0 röster
11/05/2016 le touriste [fr] le touriste uttal 0 röster
11/05/2016 une droite [fr] une droite uttal 0 röster
11/05/2016 un touriste [fr] un touriste uttal 0 röster
11/02/2016 entrepreneuse [fr] entrepreneuse uttal 0 röster
11/02/2016 amoureuse [fr] amoureuse uttal 0 röster
11/02/2016 religieuse [fr] religieuse uttal 0 röster
04/02/2016 Les Bas Rupts [fr] Les Bas Rupts uttal 0 röster
04/02/2016 avoir du mal à joindre les deux bouts [fr] avoir du mal à joindre les deux bouts uttal 0 röster
04/02/2016 chiotte [fr] chiotte uttal 0 röster
04/02/2016 acheter - achète [fr] acheter - achète uttal 0 röster
04/02/2016 crier - crie [fr] crier - crie uttal 0 röster
04/02/2016 mener - mène [fr] mener - mène uttal 0 röster