Kategori:

buddhism

Prenumerera på buddhism uttal

 • chánh định uttal chánh định [vi]
 • bát chánh đạo uttal bát chánh đạo [vi]
 • chánh tư duy uttal chánh tư duy [vi]
 • chánh ý uttal chánh ý [vi]
 • suy nghĩ chân chính uttal suy nghĩ chân chính [vi]
 • chánh nghiệp uttal chánh nghiệp [vi]
 • 印順 uttal 印順 [zh]
 • đời sống chân chính uttal đời sống chân chính [vi]
 • hành động chân chính uttal hành động chân chính [vi]
 • 凡僧 [ぼんぞう] uttal 凡僧 [ぼんぞう] [ja]
 • bốn chân lý cao thượng uttal bốn chân lý cao thượng [vi]
 • chánh thân uttal chánh thân [vi]
 • буддовость uttal буддовость [ru]
 • chánh tinh tấn uttal chánh tinh tấn [vi]
 • chánh mạng uttal chánh mạng [vi]
 • Chörten uttal Chörten [de]
 • đạo tám phần cao thượng uttal đạo tám phần cao thượng [vi]
 • chánh ngữ uttal chánh ngữ [vi]
 • lời nói chân chính uttal lời nói chân chính [vi]
 • chánh khẩu uttal chánh khẩu [vi]
 • lối sống chân chính uttal lối sống chân chính [vi]
 • 優婆塞 [うばそく] uttal 優婆塞 [うばそく] [ja]
 • 頓悟 [とんご] uttal 頓悟 [とんご] [ja]
 • Spela in uttal för Benares Benares [bh | hi] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Murdhajaraja Murdhajaraja [sa] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för บาป บาป [th] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för sansara sansara [en] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för พรรษา พรรษา [th] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Sarviistivada Sarviistivada [sa] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Trāyastriṃśa Trāyastriṃśa [sa] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Tusita Tusita [en] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för विमलकीर्ति विमलकीर्ति [sa] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Saddharma Punkarika Saddharma Punkarika [sa] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för ཟླ་བ་གྲགས་པ་ ཟླ་བ་གྲགས་པ་ [bo] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för nirmanakaya nirmanakaya [hi] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för śrāmaṇera śrāmaṇera [sa] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för ชาติหน้า ชาติหน้า [th] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Hinayana Hinayana [en | sa] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Mrgadava Mrgadava [sa] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Mrigadava Mrigadava [sa] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Vimalakirti Vimalakirti [sa] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Тathtigatagarbha Тathtigatagarbha [sa] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för บวช บวช [th] Väntar på uttal